Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Política de Privacitat

Informació Bàsica sobre la nostra Política de Privacitat

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades ( "RGPD"), l'USUARI queda informat que les dades personals que ens faciliti seran incorporades al nostre sistema de tractament de dades, la informació bàsica li resumim a continuació:

Identificació del responsable del tractament:

CERTIO ITV, S.L.U.

Domicili: Av. De la Torre Blanca 57, Esade Creapolis

08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

CIF: B65081820

Telèfon: 902.790.791

E-mail: info@certio.com

Origen de les dades:

El mateix usuari

No tractarem dades seves que no hàgim obtingut de vostè.

Finalitats principals del tractament/s:

(1) Gestionar la sol·licitud o consulta que vostè ens hagi pogut plantejar mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web;
(2) Gestionar la seva reserva de cita prèvia ITV, que podrà dur a terme a través del propi lloc web, o bé telefònicament;
(3) Escometre la inspecció tècnica que vostè s'hagi encarregat a una de les nostres estacions i altres actuacions de seguiment i compliment directament relacionades amb la mateixa:
(4) Enviament de recordatoris per a futurs venciments d'ITV, amb antelació a les dates de caducitat en les que segons ens consti s'hagin de dur a terme aquestes inspeccions.

Base legitimadora del tractament/s:

(a) Quant als anteriors apartats (1) i (2), el consentiment de vostè., materialitzat en la seva pròpia sol·licitud, consulta o reserva de cita prèvia;
(b) Quant a l'anterior apartat (3), l'execució d'una obligació contractual;
(c) Quant a l'anterior apartat (4), l'interès legítim de mantenir-lo informat dels pròxims venciments d'inspecció del/s vehicle/s que vostè hagi portat a un dels nostres centres ITV.

Destinataris:

No cedirem les seves dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.

Termini:

Mantindrem les seves dades únicament durant el termini necessari per a complir les finalitats proposades, o si escau el termini legalment establert a l'efecte.

Drets:

Entre d'altres, vostè té dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les seves dades

Forma d'exercici dels drets:

Mitjançant correu postal o correu electrònic a les adreces que apareixen més amunt (apartat: "Identificació del Responsable"), acompanyant fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document en vigor que l'identifiqui degudament.


Quines dades tractem?

CERTIO ITV, SLU únicament tractarà les dades personals que vostè mateix ens hagi proporcionat.

No consultem ni adquirim bases de dades de tercers, ni tractem dades que s'hagin obtingut per fonts indirectes.

No li demanarem més dades que els necessaris i imprescindibles per complir amb la finalitat a la qual es destinin.

Les dades que apareguin marcats amb una estrella (*) en els formularis, seran necessaris per complir amb la finalitat proposada. Per tant, si l'usuari no els facilités, no serà possible atendre la seva sol·licitud.

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

CERTIO ITV, S.L.U. està compromesa amb la protecció, confidencialitat i integritat de les seves dades personals, de manera que adoptarem les mesures tècniques i organitzatives necessàries perquè les seves dades siguin tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Tractarem les seves dades per complir alguna/es de les següents finalitats:

(1) Gestionar la sol·licitud o consulta que vostè ens hagi pogut plantejar mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web;

(2) Gestionar la seva reserva de cita prèvia ITV (que vostè hagi pogut realitzar tant a través del lloc web com telefònicament) i altres actuacions de seguiment i compliment directament relacionades amb la mateixa.

• Si vostè realitza la reserva a través del Lloc Web, rebrà automàticament un correu electrònic de confirmació, amb el resum de la reserva, i així mateix, en cas que així ens ho hagi sol·licitat expressament, rebrà un SMS a manera de recordatori abans que arribi la data de la cita reservada.

• Si vostè fa la reserva telefònicament, o li truquem per confirmar la reserva, les dades que ens faciliti telefònicament seran tractades d'acord amb la present Política de Privacitat.

• Les dades que ens hagi facilitat serviran per identificar-lo quan vostè dugui el vehicle a l'estació ITV seleccionada.

• Les dades que ens hagi facilitat serviran per realitzar, si escau, una enquesta de satisfacció en la que vostè podrà valorar la qualitat el servei prestat.

(3) Escometre la inspecció tècnica que vostè a'hagi encarregat a una de les nostres estacions i altres actuacions de seguiment i compliment directament relacionades amb la mateixa, com ara la facturació dels serveis i comunicació del seu resultat als organismes o autoritats amb competència en la matèria;

(4) Enviament de recordatoris per a futurs venciments de ITV (ja sigui mitjançant correu postal, correu electrònic, o SMS) en relació a les dates de caducitat en les que segons consti en els arxius de CERTIO ITV, S.L.U. s'hagin de portar a terme aquestes inspeccions. En tot cas, vostè podrà donar-se de baixa d'aquest servei en qualsevol moment, mitjançant comunicació a CERTIO ITV, S.L.U. segons es detalla a sota a l'apartat titulat: "Quins drets l'assisteixen en cas de tractament de les seves dades?".

Amb quina bases legitimadores tractem les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part de CERTIO ITV, S.L.U. per resoldre les consultes, peticions o sol·licituds que vostè ens pugui realitzar a través del formulari de contacte del lloc web, així com a la reserva de cita prèvia de ITV a través del Lloc Web i/o telefònicament, es troba en el consentiment del interessat (art. 6.1.a de l'RGPD), derivat de la seva pròpia sol·licitud.

La legitimació per al tractament de dades per al compliment dels serveis d'inspecció que l'usuari ens hagi encomanat, deriva de l'execució del mateix contracte (art. 6.1.b del RGPD), així com de les obligacions legals (art. 6.1. c de l'RGPD) que competeixen a CERTIO ITV, S.L.U. en el desenvolupament d'aquestes inspeccions.

Pel que fa als recordatoris de venciments futurs d'inspeccions, la legitimació deriva de l'interès legítim (art. 6.1.f del RGPD) de CERTIO ITV, S.L.U. de mantenir informats els seus clients de les properes inspeccions a les que s'hauran de sotmetre els vehicles que aquests clients hagin portat a una de les estacions de CERTIO ITV, S.L.U. Així mateix, com recordatoris complementen i deriven d'una relació contractual (art. 6.1.b del RGPD) mantinguda prèviament entre el client i CERTIO ITV, S.L.U.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents entre si de manera que l'usuari podrà revocar un o diversos d'ells no afectant als altres, amb els límits i en la forma legalment establerts.

CERTIO ITV, S.L.U. podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions que li competeixin per mandat legal (art. 6.1.c del RGPD).

Qui són els destinataris de les dades?

CERTIO ITV, S.L.U. no comunicarà les seves dades a tercers llevat que ho hagi de fer per al compliment d'una obligació legal o això resulti necessari per al compliment de la relació contractual mantinguda amb l'USUARI. Així per exemple, les seves dades personals podran ser comunicades per part de CERTIO ITV, S.L.U. a:

• Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut del que estableix la Llei;

• Els jutjats i tribunals que ho requereixin;

• La Direcció General de Trànsit o altres organismes o poders públics (locals, autonòmics o estatals) amb competència en la matèria;

• Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.

• Els prestadors de serveis que actuïn per compte de CERTIO ITV, S.L.U. per gestionar el tractament de dades descrites en la Política de Privacitat, d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per CERTIO ITV, S.L.U.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades, excepte en els casos que preveuen els paràgrafs anteriors, en aquest cas CERTIO ITV, S.L.U. vetllarà perquè els mateixos seran tractades amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola en la matèria.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l'usuari sol·liciti la seva baixa a CERTIO ITV, S.L.U., oposant-se o revoqui el seu consentiment, amb els límits i en la forma legalment admesa. Tot això sense perjudici que dit termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o hi hagi tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.

Quins drets l'assisteixen en cas de tractament de les seves dades?

Com a titular de les dades, pot exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

• Revocar els consentiments atorgats.

• Obtenir confirmació sobre si en CERTIO ITV, S.L.U. s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no.

• Accedir a les seves dades personals.

• Rectificar les dades inexactes o incompletes.

• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

• Obtenir de CERTIO ITV, S.L.U. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CERTIO ITV, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de CERTIO ITV, S.L.U., si escau.

• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

• Reclamar davant d'una Autoritat de Control. A aquests efectes, pot vostè. Dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) quan consideri que CERTIO ITV, SLU ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Vostè podrà exercitar qualsevol d'aquests drets, en els casos legalment permesos, mitjançant l'enviament d'un correu postal a Av. De la Torre Blanca 57, 08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o un correu electrònic a info@certio.com , acompanyant en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document en vigor que l'identifiqui degudament.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

CERTIO ITV, S.L.U. tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Ús de COOKIES

Per tal d'oferir una millor experiència de navegació i servei personalitzat, el lloc web de CERTIO ITV, S.L.U. utilitza cookies pròpies i de tercers. En continuar navegant aquest lloc web, considerem que vostè accepta l'ús de les mateixes. Per a més informació o modificació de les galetes, llegiu la nostra Política de Cookies.

Canvis en la Política de Privacitat

CERTIO ITV, S.L.U. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.
Darrera actualització: 25 de maig de 2018
© 2018 CERTIO ITV, S.L.U. Tots els drets reservats.